Gasilski dom

                                                                    NEDOKONČANA ZGODBA ...

17. 6. 1947. - Kmalu po nabavi motorne brizgalne je PGD Zagradec pri Grosupljem pridobilo od Občinskega ljudskega odbora Žalna (naslednica le-tega je Občina Grosuplje) parcelo sredi vasi 1683 in st. p. 224 k.o. Slivnica, na kateri je leta 1948 začelo graditi nov gasilski dom. (predsednik + Janez Rozman st.st.)

Gasilski dom, kakršen je bil zgrajen leta 1951.

Prispevek je VEČINOMA objavljen tudi v zborniku 70 let Prostovoljnega gasilskega društva Zagradec pri Grosupljem v poglavju Nekaj poudarkov iz požarnega načrta.

Iz zemljiškoknjižnih vpisov lahko razberemo, da je RKC pridobila s prisojilno listino parcelo 18. 2. 1935, ki je bila vpisana v zemljiško knjigo 27. 8. 1935. Nato je bila podržavljena s socialistično »agrarno reformo« 1. 3. 1946. Parcelo je država odvzela Rimskokatoliškemu župnijstvu v Žalni. Na njej je nekoč stala zidana stavba, gospodarji pa so bili po pripovedovanju starejših ljudi Urhovi (isti kot na parceli, kjer zdaj živi naš član Franc Koncilja), a je bila že pred vojno podrta, na novi (Konciljevi) lokaciji pa sta skupaj živela samo še starejša brat Matic in njegova sestra Johana (?) brez potomstva, ki smo ju tisti nad 60 let stari še poznali. Ob gasilskem domu pa so se večkrat ob različnem kopanju pri postavljanju mlajev ali za vodovod in kanalizacijo pokazali z zemljo zasuti temelji.

Ko so gasilcem na Občinskem ljudskem odboru Žalna dodelili parcelo, so še istega dne gasilci naročili pri gradbeniku Škulju iz Velike Račne načrt za gradnjo gasilskega doma. Ko pa je bila 28. 4. 1948 parcela VPISANA KOT SPLOŠNO LJUDSKO PREMOŽENJE, so prav tako gasilci še istega dne poskrbeli, da je društvo tudi dobilo gradbeno dovoljenje in je nato v naslednjih letih večinoma s svojim materialom in delom zgradilo objekt v velikosti 7,35  m x 12,30  m ter ga v glavnem dogradilo do 2. 9. 1951, ko so imeli uradno proslavo z odprtjem. (predsednik + Janez Rozman st.st.)

V zgradbi je bil pritlični del s kulturno dvorano in oder po vsej širini z globino 3,30 m. Višina tlaka/plošče na odru je od dvorane dvignjena 0,75 m. Pod celim odrom je bila narejena klet, ki smo jo v letu 1978 poglobili in podbetonirali temelje ter jo usposobili za garažo prvega društvenega kombi vozila Zastava 1300. 

1952 so zgradili še lesen sušilni stolp in dva zidana WC-ja.

Leta 1963 (predsednik + Anton Škrjanc st.) si je na podstrešju gasilskega doma napravil stanovanje podnajemnik, kjer je živel s svojo družino do 6. 6. 1979 (predsednik + Franc Krampelj ml.). Pogodba z njim je bila sestavljena tako, da ni plačeval najemnine, je pa bil zato določen za gospodarja, nekaj let pa je opravljal tudi funkcijo blagajnika. Vhod je napravil na severovzhodni strani gasilskega doma prek dolgih enoramnih betonskih stopnic ter prek podesta in novega kukerla do skupnega večjega predprostora, 2 bivalnih prostorov in pomožnega podstrešnega prostora. Po odhodu stanovalec po pogodbi prepusti društvu urejene prostore. Po njegovem odhodu je društvo z adaptacijo (izdelava nove elektro napeljave, zamenjava nekaj podov in stropov ter obdelava sten) prilagodilo prostore in jih uporabljalo za sestanke, arhiv in delno za skladišče pomembnejših stvari (starejše mize, nekaj desk in plohov ter rezervno opeko, pribore in naprave, ki se uporabljajo na prireditvah - oznake ...)

 Ob podiranju starega ostrešja gasilskega doma leta 1988. Volitve 1990 so bile že v prenovljenem in dozidanem gasilskem domu. Manjkala je samo še fasada.  Ročni 3D načrt.    V letu 1989 (predsednik + Franc Krampelj ml.) smo se odločili, da k staremu domu prizidamo večjo garažo v velikosti 6,20 m x 9,70 m, saj se je kletni prostor izkazal za precej vlažnega in je bil neprimeren za garažo. Nad novo garažo smo zgradili še društveno sejno sobo s predprostorom in sanitarijami. Za to smo od Občine Grosuplje - Odseka za urbanistične in prostorske zadeve dobili dovoljenje. Ker takrat niso komplicirali, so nam sami svetovali, da za to zadostuje že PRIGLASITEV DEL. Od starega gasilskega doma so tako ostali le klet in štirje zidovi, med katerimi sta še vedno kulturna dvorana in oder. Zabetonirali smo ploščo čez stari in novi del ter tlake na podstrehi višinsko izravnali. Tako je na podstrehi nastal večji prostor, ki služi za shrambo starejših miz in drugih še uporabnih materialov ter za občasne vaje. Včasih ga mladi uporabljajo tudi za igranje namiznega tenisa.

Z odrivanjem nekdanjega vodstva zveze manjših PGD-jev s "političnim izgovorom" o gradnji občinskih policentričnih središč in tako z gradnjo gasilskih centrov v Grosupljem, Stični in (deloma - slednji so bili deležni precej manjše pogače od prvih) v Šmarju - Sapu, Šentvidu pri Stični, v Višnji Gori, na Krki, v Zagradcu ob Krki ter v Dobrepolju, smo ob takratnih velikih inflacijah sicer dobili nominalno obljubljeno vrednost, vendar vedno na koncu leta, kar je pomenilo, da smo dobili večkrat realno manj kot 20 % od obljubljene vsote. "Razliko" smo pokrivali v glavnem s svojim delom ter s finančnimi in materialnimi nabirkami v glavnem med svojim članstvom. Po osamosvojitvi Slovenije pa smo doživeli celo zavajanje z informacijami o nakazilih denarja (enim je bilo rečeno, da je denar od ObGZ nakazan, drugim pa, da ne - in to istega dne), kar je med člani povzročilo spor, da so se zaradi tega dejavnosti v društvu močno oslabile. Šele z uvedbo novih občin leta 1995 in novih gasilskih zvez ter s prihodom novega vodstva se je problem počasi začel reševati

S fasado smo začeli v maju 1991, med slovensko osamosvojitveno vojno jo nekoliko prekinili, in nadaljevali v jeseni. Florijanova maša pred gasiskim domom z novo sliko sv. Florijana leta 1998.Vmes smo bili že kmalu po sprejetju zakona o denacionalizaciji leta 1991 (pozneje se je le-ta še spreminjal, njegovo izvajanje pa izredno komplicirano ter počasi in nesistematično reševalo) seznanjeni, da bo v denacionalizacijski postopek vključena tudi parcela, na kateri stoji gasilski dom. PGD Zagradec pri Grosupljem je zato 1997 (predsednik Jože Kadunc ml.) začelo s postopkom ureditve lastništva zemljišča parc. št. 1683 k.o. Slivnica v velikosti 757 m2.

Nato smo leta 1998 (predsednik Jože Kadunc ml.) izvedli tudi uradni prevzem in sv. mašo z blagoslovom prenovljenega gasilskega doma z novo upodobitvijo zaščitnika gasilcev sv. Florijana nad vhodom v garažo, ki ju je opravil žalski župnik Andrej Šink, takratni župan Rudi Rome pa je bil nato takoj po maši slavnostni govornik. Prireditev skupaj z mašo je bila kar na prostem pred gasilskem domom, saj je bilo zelo lepo vreme. V jeseni še istega leta so bile volitve in se je zamenjalo vodstvo Občine Grosuplje. Potem pa so se začela BIROKRATSKA UTRUJANJA …

 • Šele aprila 2002 (predsednik Jože Kadunc ml., od marca Jože Kastelec ml.) je nato (ZANIMIVO!) Krajevna skupnost Mlačevo prejela dopis (Prostovoljno gasilsko društvo Zagradec pri Grosupljem kar naenkrat ni bilo več STRANKA V POSTOPKU!), da se postopke nadaljuje in sicer je bila PREDSTAVLJENA MOŽNOST, DA SE ZEMLJIŠČE VRNE V NARAVI, čeprav niti s strani Župnijskega urada Žalna, niti s Škofijskega ordinariata nismo zasledili nikoli takih apetitov. Sledil je OGLED NA TERENU STRANK V POSTOPKU (predsednik PGD Zagradec pri Grosupljem pa je prisostvoval KOT NEPOVABLJEN GOST), pri čemer pa smo ugotovili, da nas gasilce ne vabijo na obravnave in oglede. 

Upravni odbor PGD Zagradec pri Grosupljem je zato 26. 4. 2002 sprejel sklep, da se zemljišče ne vrne v naravi, marveč opravijo meritve, vriše se objekt, kot je v naravi in se celotno zemljišče, ki je predmet postopka, brezplačno prenese v last in posest PGD Zagradec pri Grosupljem, saj smo člani društva zgradili dom, ki služi skupnim družbenim potrebam in ga tudi vseskozi primerno vzdržujemo. Prostore poleg gasilcev koristijo vaščani, v njem se odvijajo razni drugi sestanki društev, zbori krajanov, izobraževanja, predavanja civilne zaščite, kulturne prireditve, druženja in dejavnosti mladih iz vasi Lobček in Zagradec. Na funkcionalnem zemljišču okoli gasilskega doma se odvijajo prireditve, vaje gasilcev, športne dejavnosti mladih (košarka), prostor ob gasilskem domu pa se uporablja tudi za parkiranje obiskovalcev našega kraja in okolice.

 • 4. 6. 2002 je z Občine Grosuplje prišel dopis, da naj se predstavnik društva zglasi zaradi ureditve funkcionalnega zemljišča,
 • čez tri dni pa je bilo takratnemu predsedniku po telefonu rečeno, da bo društvo za UREDITEV FUNKCIONALNEGA ZEMLJIŠČA MORALO NAMENITI ZA STROŠKE VELIKO VEČ KOT JE BILO PREDVIDENO SREDSTEV ZA DELOVANJE DRUŠTVA, ki so znašala po preračunu le nekaj nad 800 €.
 • 28. 8. 2002 je geodetsko podjetje po naročilu Občine Grosuplje izvedlo geodetski posnetek in
 • 30. 8. 2002 izrisalo geodetski načrt, ki je med drugim služil tudi za podlago LOKACIJSKI DOKUMENTACIJI ZA FUNKCIONALNO ZEMLJIŠČE K GASILSKEMU DOMU V ZAGRADCU na 27 A4 straneh.
 • Predsednik je nato napisal še eno obširno pismo na Občino Grosuplje 26. 10. 2002 z vsemi obrazložitvami, kako naj bi se vodil postopek pridobivanja funkcionalnega zemljišča.
 • 6. 1. 2003 – so temu dopisu sledile še izjave strank o "zgodovini" in stanju zemljišča in gasilskega doma,
 • 12. 9. 2003 – so po naročilu Občine Grosuplje zahtevali še geodetsko meritev zemljišč, vris stavbe in izbris davno porušene stavbe ter določitev funkcionalnega zemljišča, delno tudi na »vaški komunščini« št. p. 2252/7 ista k.o. Pri meritvi je sodelovalo 8 strank.  
 • Februarja 2004 (še vedno predsednik Jože Kastelec ml.) je društvo krajinskemu arhitektu dalo izdelati tudi idejno zasnovo zunanje ureditve, ki jo je nato izvajalo večji del na lastne stroške, nekaj za asfalt pa je prispevala tudi Krajevna skupnost Mlačevo. 

Potem pa so se dejansko vsi postopki urejanja lastništva ustavili.

Mlada gledališka sekcija pri upodobitvi igre Jerneje Čamplja Udar. Del članov tik pred povorko v čast sv. Florijanu in prevzemom GVM-1 vozila. Podpetoniranje temeljev starega dela gasilskega doma leta 2009. Podpetoniranje temeljev starega dela gasilskega doma leta 2009. Sanacija in pleskanje zidov znotraj 2009.Leta 2009 (predsednik Matic Miklič) so se pokazale razpoke na starem delu gasilskega doma, ki so bile posledice slabšega temeljenja že pred letom 1951 in jih ob gradnji dodatnega prizidka tudi zaradi varčevanja nismo posebej preverjali. Zato smo se po načrtih privatnega gradbenega podjetja (načrt in predračun nam je doniralo) lotili zahtevnega podbetoniranja temeljev v dolžini 12 m na južnem in vzhodnem delu starega gasilskega doma. Poleg tega pa smo novonastali betonski zob skrili tako, da smo teren v okolici zasuli z drenažnim materialom, zgradili pohodno stezo, tlakovano s ploščami ob zidu z betonskimi stopnicami, zemljo pa ob poti in izvozu iz kleti in garaže obrobili s primerno nagnjenim kamnitim suhim zidom.

  Gasilski dom ob 60 letnici 2006.   Del udeležencev proslave 60-letnice. 3 tekmovalne enote PGD Zagradec pri Grosupljem 2010 - članice A, člani A in člani B. Del udeležencev ene od čistilnih akcij v Zagradcu. Utrinek s silvestrovanja 2010 - zagraški ženski pevski zborček. 

 

 

 

Ob razglasitvi rezultatov "vlečenja gasilske C cevi" 2010 - ob zmagovalni ekipi tudi občinsko vodstvo, poveljnik GZ Grosuplje in vodstvo PGD Zagradec.  Priprava golaža pod zagraškim nadstreškom za naslednji dan, ko bo čistilna akcija v KS Mlačevo.  Pred tekmovanjem za Lambergov pokal 2011. Del povorke ob prevzemu in blagoslovu motorne brizgalne 2012. Veselica 2012 z Veselimi Dolenjci.Leta 2011 (predsednik Matic  Miklič) smo ob vrtnem kaminu postavili še nadstrešek za potrebe kuhinje na veselicah, uporabljamo pa ga tudi za manjše poletne sestanke in druženja.  

 

Dan odprtih vrat in prikaz gašenja začetnih požarov.  Orientacija gasilske mladine GZ Grosuplje v Zagradcu 2009. Orientacija gasilske mladine GZ Grosuplje v Zagradcu 2009. Vaja Presenečenje v Zagradcu - uideležba PGD Gatina, Grosuplje, Malo Mlačevo, Veliko Mlačevo in Zagradec.  Zbor po vaji Presenečenje v Zagradcu 2010.

V dobri veri, da so zadeve glede lastništva rešene, društvo nato ni posebej skrbelo nad postopki vpisa in vrisa tako zemljišča kot stavbe gasilskega doma v zemljiški kataster in zemljiško knjigo. Pa ni tako! Postopek je že pod prejšnjim občinskim vodstvom obtičal v predalu, pa tudi zdaj se že drugi mandat nabira prah na njem. 

Tekmovalna ekipa članic A PGD Zagradec 2010.  Članice PGD Zagradec pripravljene za odhod na vajo Županova jama 2011 Cvetka Kaduc - članica PGD Zagradec kot bolničar na vaji v Šmarju-Sapu 2013. Del udeleženk srečanja gasilk v Zagradcu 2012. Skupinska fotografija udeleženk srečanja članic z vodstvom GZ in PGD 2012 pred gasilskim domom v Zagradcu.

 

 

 

b_150_150_16777215_00_images_0_2008OMAPLAST2.jpg b_150_150_16777215_00_images_0_2012_2int.jpg b_150_150_16777215_00_images_0_2012_bostanj.JPG b_150_150_16777215_00_images_0_2013int8.jpg b_150_150_16777215_00_images_0_2014ZAGRADECzled3.jpg 

Zagraški gasilci pa smo kljub vsemu še vedno dejavni in poleg povezovanja z ljudmi dobre volje skrbimo za dobro pripravljenost operativne skupine, kar nedvomno kaže tudi uradna evidenca SPIN udeležb na intervencijah naše operativne skupine od leta 2005 naprej, ko smo trenutno na 8. mestu med vsemu 18 društvi v zvezi (eno med njimi je v 4., dve pa v 2. kategoriji / Če teh ne štejemo, smo med društvi 1. kategorije na 5. mestu ali v prvi tretjini), kot tudi primerno vzdržujemo gasilski dom in opremo v njem v skladu z materialnimi in finančnimi zmožnostmi.

b_150_150_16777215_00_images_0_2014IMG_6547.JPG b_150_150_16777215_00_images_2012piknik8.jpg b_150_150_16777215_00_images_2014IMG_7646.JPG b_150_150_16777215_00_images_2014IMG_7732.JPG b_150_150_16777215_00_images_2014IMG_7768.JPG

 

 

 

  b_150_150_16777215_00_images_0_2014.jpg b_150_150_16777215_00_images_2015IMG_7928.JPG b_150_150_16777215_00_images_2015_obinskaorientacija.jpg b_150_150_16777215_00_images_2015_orientacija.jpg b_150_150_16777215_00_images_0_2015IMG_8156.JPG

     V SLUŽBI LJUDSTVU

     - NA POMOČ!

     predsednik Matic  Miklič

S5 Box