Poveljstvo

NAGOVOR POVELJNIKA TOMAŽA ZUPANČIČA

OPERATIVA

Za operativno skupino smo trenutno poleg gasilskega doma in gasilskega vozila GVM -1 fiat ducato 2.8 JTD poskrbeli še za dve motorni brizgalni Johstadt ZL1500 (letnik 2011) in Rosenbauer 1200 (letnik 1983) s pripadajočo opremo, 12 kompletov zaščitnih oblek za 15 operativnih članov ter nekaj druge opreme za gašenje gozdnih in travniških požarov. V društvu smo v zadnjih letih prejeli v dar defibrilator, ki ga imamo shranjenega v gasilski garaži, in dva rabljena izolirna dihalna aparata.

V zadnjih 10 letih smo močno razgibali tekmovalne dejavnosti. Mladi gasilci se že skoraj 20 let uvrščajo na občinska, pa tudi na regijska in državna tekmovanja ter pri tem posegajo po visokih uvrstitvah. Prav tako člani A že dosegajo vidne rezultate na meddruštvenih in občinskih tekmovanjih. Vse to pa se odraža v pripravljenosti operativne skupine, ki se je po podatkih na SPINU med 18 društvi v GZ Grosuplje v zadnjih 10 letih uvrstila v zgornjo polovico aktivnih društev, kar je glede opreme in pridobljenih javnih sredstev v enakem obdobju izreden rezultat.

POŽARNI RAJON 

Neposredno delovanje društva sega v statistična območja vasi Zagradec in Lobček. V teh dveh podeželskih naseljih je še nekaj kmetov in nekaj obrtnikov, ostali aktivni pa so zaposleni v bližnjem Grosupljem in tudi bolj oddaljenih krajih.

V obeh naseljih je tudi hidrantno omrežje, ki ga že več let redno pregledujemo in sporočamo podatke o pomanjkljivostih pristojnima institucijama - Javnemu komunalnemu podjetju Grosuplje za hidrante in Krajevni skupnost Mlačevo za hidrantne omarice in opremo v njih, a žal ugotavljamo, da sistem obveščanja, kdaj se kakšna stvar popravi ali nabavi, ne deluje ustrezno. Hkrati ugotavljamo, da je pokritost z orodjem, predvsem pa cevmi v omaricah premajhna – v Zagradcu približno 75 % (če ne upoštevamo hiš ob cesti na Krko, na Lobčku pa tudi zaradi razpotegnjenosti naselja komaj 50 %. 

Zgradbe po vaseh so klasično grajene in razen nekaj obrtnih delavnic in gostišča naj ne bi predstavljale povečane ogroženosti. Nekaj območij v obeh naseljih je zgrajeno sorazmerno strnjeno, kar lahko ob požaru pomeni povečano ogroženost sosednjih objektov.

Ob naseljih je nekaj obdelovalnih površin, več pa je v tem prostoru gozda, ki sega prek Zagraške gmajne skoraj do lovske koče na Ilovi Gori.

POPLAVNO OBMOČJE KRAJINSKEGA PARKA

Posebne nevarnosti za naše društvo predstavlja območje zgornjega dela Radenskega polja do katastrske meje s k.o. Račna, ki so ga koncem leta 2011 razglasili za krajinski park. 

Z njim se naše društvo poleg večkratnih travniških požarov srečuje vedno bolj pogosto tudi s poplavami, saj regulacije in pozidave v zgornjem delu občine vplivajo na zelo hiter dotok vode.

Že vse od konca šestdesetih let so se začeli pojavljati tudi ekološki problemi, tako z odplakami kot s smtemi, ki jih voda raznaša ter težave s komarji, neavtohtonim življem v vodah in invazivnim rastlinjem na večjih površinah. Morda se bo z dograditvijo osrednje čistilne naprave v letu 2015, predvsem pa z izgradnjo kanalizacij po vseh vaseh v gravitacijskem območju Radenskega polja, ta slika z leti izboljšala in s tem tudi sama kakovost vode na izviru Krke. 

V vse to (in še kaj) so vpeta mnoga naša prizadevanja.

FUNKCIJA

Ime Priimek

Poveljnik

Tomaž Zupančič, VG

Namestnik

Alojz Kastelec, G2

Vodja desetine

Nejc Hvala, G 

Pomočnik za IDA

Benjamin Kastelic, G

Pomočnik za strokovno usposabljanje

Gregor Zupančič, VG

Pomočnik za radijske postaje

Samo Kadunc, VG

Pomočnik za prvo pomoč

Ferjan Anton ml. G

Glavni strojnik

Andrej Kastelec, G

Orodjar

Matej Kastelec, G

S5 Box